• Contacts

  Department location:
  Kyiv, Glushkov pr-t 4
  Phone. +38 0 44 526 86 77

  Address for correspondence:
  01601, MSP-601
  Ukraine, Kyiv
  Volodimirska vul. 64
  Taras Shevchenko National University of Kyiv
  Physics Faculty